School of Engineering (SENG)

The School of Engineering consists of seven departments, which are: Department of Chemical & Biomolecular Engineering (CBME), Division of Biomedical Engineering (BME/BIEN), Department of Civil & Environmental Engineering (CIVL), Department of Computer Science & Engineering (CSE), Department of Electronic & Computer Engineering (ECE), Department of Industrial Engineering and Decision Analytics (IEDA), and Department of Mechanical Engineering (MECH).

Postgraduate Programs Coordinator Directory 2017-2018

Department

PG Coordinators

Email

Phone (extn)

Room No.

CBE

Prof Minhua SHAO

kemshao

2269 CYT2005

BIEN

Prof Shuhuia YAO

meshyao

7205

2577F

CIVL/EVNG

Prof Ilias DIMITRAKOPOULOS

ilias 5975 3587

CSE

Prof Ke YI

yike

 

 

ECE

Prof George YUAN

eeyuan

8029

2522

IEDA

Prof Richard SO

rhyso

7105

5541

MECH

Prof Kai TANG

mektang

8656

2560

Graduate Teaching Assistant Coordinator Directory 2017-2018

Department

TA Coordinators

Email

CBE

Mr SIDDHARTH Kumar

ksiddharth

Ms SONG Jiayu

jsongai

BIEN

Miss UNARTA Ilona Christy

icunarta

CIVL

Mr HUANG Yuchen

yhuangai

Mr GUO Haowen

hguoac

CSE

Mr YUE Xuanwu

xyueaa

Ms WANG Pei

pwangai

ECE

Miss JING Liwen

ljing

Mr CHEN Xuanqi

xchenbr

IEDA

Ms FAN Xiaoshuai

xfanaf

MECH / MAE

Mr YAN Qianhang

qyanaa